علی داوری

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

مشاور و تحلیلگر بازارهای مالی

مشاور کسب و کار

مشاور و طراحی مسیر شغلی و استعدادیابی

کارشناس اقتصاد و کارآفرینی>

  • همکاری با دفتر تسهیلگری و توسعه محلی حسن آباد استان یزد تحت نظارت استانداری و وزارت کشور به عنوان کارشناس اقتصادی و کارآفرینی 1399-1398