علی داوری

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

مشاور و تحلیلگر بازارهای مالی

مشاور کسب و کار

مشاور و طراحی مسیر شغلی و استعدادیابی

مدیر مسئول و سردبیر نشریه>

  • مدیر مسئول و سردبیر نشریه اقتصادی پول تیک به صاحب امتیازی انجمن علمی اقتصاد دانشگاه یزد- 98-1397