علی داوری

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

مشاور و تحلیلگر بازارهای مالی

مشاور کسب و کار

مشاور و طراحی مسیر شغلی و استعدادیابی

فعالیت در بازار سنتی>

سابقه کار در مغازه فروش محصولات انتیک و عتیقه

سابقه کار در شیرینی پزی

سابقه کارآموزی در برق کشی ساختمان

سابقه کار در کار مرمت و بازسازی بافت سنتی

سابقه کارآموزی در داروخانه و دارای مدرک تکنسین داروخانه