علی داوری

دانشجوی دکتری اقتصاد مالی

مشاور و تحلیلگر بازارهای مالی

مشاور کسب و کار

مشاور و طراحی مسیر شغلی و استعدادیابی

انجمن های علمی>

  • عضو فعال انجمن علمی اقتصاد دانشگاه یزد سال تحصیلی 94-1393
  • عضو شورای مرکزی انجمن علمی اقتصاد دانشگاه یزد سال تحصیلی 95-1394
  • عضو شورای مرکزی انجمن علمی اقتصاد دانشگاه یزد سال تحصیلی 96-1395
  • عضو شورای مرکزی و همچنین دبیر انجمن علمی اقتصاد دانشگاه یزد سال تحصیلی 97-1396